Halaman utama > Notis Perundangan

Tapak ini diterbitkan oleh:
Amawa Pro
1025, rue Henri Becquerel
10, Parc club du Millenaire
34000 Montpellier
RCS Montpellier B 452 331 093
Penerbit: Romain Dubost
Hubungi

Tapak ini dianjurkan oleh:
GROUPE MIT
143 rue Emile Julien
34070 Montpellier

Hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian di tapak ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem perolehan kembali atau disiarkan, dalam sebarang bentuk atau sebarang cara, secara elektronik, mekanikal, salinan foto, rakaman atau selainnya, tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada penerbit tapak.